หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564

304
0
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564 โดย : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) และเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุมมองสู่การปฏิบัติ: การศึกษายกกำลังสอง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด ศธ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการศึกษาและความคาดหวัง โดยสื่อให้เห็นถึงข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น จำนวนและแนวโน้มการเกิดของประชากรไทย จำนวนโรงเรียนของไทย (29,433 โรงเรียน) นักเรียน (6,581,843 คน) ครู (3.73 แสนคน) และห้องเรียน (3.4 แสนห้องเรียน) ความมีอิสระในการจัดการศึกษา

ที่สำคัญ การจัดการเรียนการสอน ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก เหมือนเดิมอีกต่อไป เพื่อต้องการให้คนเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

ศธ.จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงทักษะหลักของพลโลกในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564

ความสำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อต้องการเปลี่ยนระบบการศึกษา ที่นำไปสู่  ”ระบบนิเวศ”  ทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนนักเรียน ครู ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ และโรงเรียน เพื่อยกกำลังสองไปพร้อมกันทั้งระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ปีงบประมาณ 2564
  • นักเรียนยกกำลังสอง  จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบ ไปสู่เรียนเพื่อรู้ ให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ เรียนเพื่ออยากเรียน มีการฝึกฝนเพื่อทำ สร้างทักษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ภาษาที่ 2-3 และยกระดับทักษะชีวิต สร้างความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
  • ครูยกกำลังสอง  เมื่อต้องการให้เด็กเก่ง ก็ต้องมีระบบสร้างครูที่เก่ง มีระบบที่ให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู ให้อาชีพครูเป็นอาชีพในฝัน #เก่งเป็นครู โดยออกแบบโมเดลอาชีพครูให้เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษา
  • ห้องเรียนยกกำลังสอง  จากการเรียนที่โรงเรียน ไปสู่การเรียนที่บ้านถามที่โรงเรียน (ห้องเรียนกลับด้าน) โดยให้ผู้เรียนหาความรู้ที่บ้าน เพิ่มความรู้เสริมทักษะที่โรงเรียน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ทำหลักสูตรให้ยืดหยุ่น
  • สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง  เรียนจากตำรา สู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน (การเรียนรู้ออกแบบได้) เรียนที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
  • โรงเรียนยกกำลังสอง  เน้นการประเมินโรงเรียนจากจำนวนนักเรียน ไปสู่คุณภาพ ตอบโจทย์ความรู้และทักษะที่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ตามบริบท ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ศธ360องศา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here