หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด - 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

342
0
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงาน “เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย” เกิดขึ้นเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้สถานศึกษาทั่วประเทศไม่สามารถ เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดการเรียน การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ด้วยแนวคิด “การเรียนรู้นําการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การ เรียนรู้หยุดไม่ได้” ผ่านการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้ ช่องทีวีดิจิทัลและการเรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาพและ ความเคลื่อนไหว รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุม นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและหลักการในการจัดการศึกษาทางไกล ตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการ จัดการที่ดี และบทเรียนจากต่างประเทศจํานวน 4 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศแรก ๆ ที่เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ จีน อังกฤษ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ความคิดเห็นที่สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น และ แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ผู้ศึกษาใช้วิธีการผสมผสานในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ การสอบถาม การสัมภาษณ์ จนได้ข้อมูลต่าง ๆ นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบ เรียงเป็นข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด - 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารแนวทางการเรียนออนไลน์ยุคโควิด – 19 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here