หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

126
0
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence) ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019
ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019

ดาวน์โหลด หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)

ดาวน์โหลด DQ Global Standards Report 2019 

ขอบคุณที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here