หน้าแรก ข่าวการศึกษา มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

1526
1
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการให้ทุกโรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้าน และ ใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เพราะ ปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้ ดังนั้น การบ้านก็อาจจะปรับลด ปริมาณลง หรือทําให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน และในส่วนของการวัดและประเมินผล โดยใช้การสอบก็จะต้องมีการปรับลด หรือใช้การวัดผลผ่านการทํากิจกรรม การปฏิบัติงานของเด็ก หรือประเมิน จากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครู

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย – ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถ นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งสถานศึกษาดําเนินการต่อไป

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here