ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายแพทย์มนัส รามเกียรติ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน Kick off “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย” รูปแบบ on-site ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีนโยบายข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวง โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และทักษะ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาเด็ก

คือ เป้าหมาย 4 H ประกอบด้วย Head Hand Heart และ Health ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า เด็กไทยในบางพื้นที่มีระดับสติปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) และมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ที่ควรได้รับการพัฒนา รวมถึงเกิดปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเด็กไทยมีภาวะเครียด ซึมเศร้า อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ที่ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานและดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมศักยภาพเด็กไทย ที่จะดำเนินการร่วมกันทั่วประเทศ

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยสร้างและปรับความรอบรู้ของนักเรียนผ่านการฝึกอบรมครูอนามัย ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาค ให้ครูเป็น Coach สอนเด็กนักเรียน และเฝ้าระวังให้เด็กเกิดความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 6

การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน

 1. หลักสูตรครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ประกอบด้วย ชุดความรู้ 6 Modules
 1. เป้าหมาย ปี 2566 เพื่อให้ เด็กไทย 1 ล้านคน
  1) สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ (BLS)
  2) รู้เท่าทันจิตใจตนเองผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตนเอง
  3) รู้โทษทัณฑ์ พิษภัย ห่างไกลสารเสพติด
  4 มีทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  5) อยู่ในสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน เอื้อต่อการเรียนรู้ (Safety MOE)
 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัด และนักเรียนชั้น ม.4 ขึ้นไป

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

Module 1 ทักษะชีวิต : School Health HERO , ห่างไกล ปลอดภัย สารเสพติด

Module 2 ทักษะสังคม : พรบ. , รักปลอดภัย ป้องกันฝุ่น PM2.5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Module 3 ทักษะสุขภาพ : Growth 10 อ ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง CPR ช่วยจมน้ำ

Module 4 ทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม : ส.อาหาร คุณภาพน้ำ ลดขยะ ส้วมสะอาด

Module 5 ทักษะรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี : ฟังหูไว้หู หาข้อมูลให้ชัด ก่อนตัดสินใจ

Module 6 ทักษะการจัดการงานอนามัยร.ร. : ระบบงาน ห้องพยาบาล ครูอนามัย

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 7
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 8
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 9
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 10

ติดตามชมถ่ายทอดสอดทาง OBEC Channel

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่