ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายแพทย์มนัส รามเกียรติ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน Kick off “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย” รูปแบบ on-site ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีนโยบายข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวง โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และทักษะ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาเด็ก

คือ เป้าหมาย 4 H ประกอบด้วย Head Hand Heart และ Health ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า เด็กไทยในบางพื้นที่มีระดับสติปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) และมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ที่ควรได้รับการพัฒนา รวมถึงเกิดปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเด็กไทยมีภาวะเครียด ซึมเศร้า อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ที่ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานและดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมศักยภาพเด็กไทย ที่จะดำเนินการร่วมกันทั่วประเทศ

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยสร้างและปรับความรอบรู้ของนักเรียนผ่านการฝึกอบรมครูอนามัย ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาค ให้ครูเป็น Coach สอนเด็กนักเรียน และเฝ้าระวังให้เด็กเกิดความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 6

การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน

 1. หลักสูตรครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ประกอบด้วย ชุดความรู้ 6 Modules
 1. เป้าหมาย ปี 2566 เพื่อให้ เด็กไทย 1 ล้านคน
  1) สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ (BLS)
  2) รู้เท่าทันจิตใจตนเองผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตนเอง
  3) รู้โทษทัณฑ์ พิษภัย ห่างไกลสารเสพติด
  4 มีทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  5) อยู่ในสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน เอื้อต่อการเรียนรู้ (Safety MOE)
 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัด และนักเรียนชั้น ม.4 ขึ้นไป

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

Module 1 ทักษะชีวิต : School Health HERO , ห่างไกล ปลอดภัย สารเสพติด

Module 2 ทักษะสังคม : พรบ. , รักปลอดภัย ป้องกันฝุ่น PM2.5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Module 3 ทักษะสุขภาพ : Growth 10 อ ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง CPR ช่วยจมน้ำ

Module 4 ทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม : ส.อาหาร คุณภาพน้ำ ลดขยะ ส้วมสะอาด

Module 5 ทักษะรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี : ฟังหูไว้หู หาข้อมูลให้ชัด ก่อนตัดสินใจ

Module 6 ทักษะการจัดการงานอนามัยร.ร. : ระบบงาน ห้องพยาบาล ครูอนามัย

ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 7
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 8
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 9
ขอเชิญรับชม Kick Off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565 10

ติดตามชมถ่ายทอดสอดทาง OBEC Channel

บทความก่อนหน้านี้สพป.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ insKru อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการสอน ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 วันที่ 26 มกราคม 2566
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่