หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

2030
0
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

ครู จึงเป็นบุคคลสําคัญเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ว่า “ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน” เพื่อสร้างครูดีของแผ่นดินในเบื้องต้น แล้วขยายผล ไปยังการสร้างคนดีให้กับแผ่นดิน ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทํากิจกรรมสืบสานโครงการ พระราชดําริ และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐาน วิชาชีพครู มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ อันเกิดจากสรีระ ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน ทุกข์จากการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ทุกข์อันเกิดจากกิเลสภายใน ตน

และเพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อการศึกษา 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ และเป็น พลเมืองดี และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กที่ เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” และ “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของ ความสามัคคี”

รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่าย ครูดี ของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้ 8
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้ 9

ครูดีของแผ่นดิน

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้ 10
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้ 11
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้ 12

ปฏิทินการดำเนินโครงการ

รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
รายละเอียดโครงการเครือข่ายครูดี ของแผ่นดิน ปี 2564 เตรียมเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

สมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“เอกชัย” แนะครูเลื่อนชั้นสอนตามนักเรียน
บทความถัดไปขอเชิญร่วมส่งโครงงานดาราศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ประจำปี 2564 หมดเขตส่งบทคัดย่อ 30 มิถุนายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่