หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563

40
0
สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สํานักงาน ก.พ. จึงขอกําหนดวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามสอบเดิม ดังนี้

๑. ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เข้าสอบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒. ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เข้าสอบในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

๓. ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เข้าสอบในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

๔. ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เข้าสอบในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๕. ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เข้าสอบในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here