กิจกรรมน่าสนใจ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๗๐) ในการดําเนินการตามภารกิจ ดังกล่าวต้องอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้ รัฐมนตรี มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป และให้มีอํานาจ ดําเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกําลังใจ รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงประกาศหลักเกณฑ์การการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button