หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

31
0
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับข้อหารือจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทําให้สถานศึกษาดําเนินการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียน เสร็จสิ้นหลังจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะอนุมัติให้จบการศึกษาในปีการศึกษาใด

ดังนั้น เพื่อเป็น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาสําหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ว่า การที่สถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนหลังจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติให้จบการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here