หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

351
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

คำชี้แจง

1.ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
2.เกณฑ์การผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤติ COVID 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผ่าน 80 % (16 ข้อขึ้นไป)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here